Blog

Waarom de Metaverse van ons is! - Why the Metaverse is ours!

  • ✏️  Woensdag 09 september 2020

Metaverse: Meta (Wat na komt) + Universe (Eng)🌌
Een eenwording tussen de virtuele en fysieke wereld. De twee werelden beïnvloeden en sturen elkaar aan. De metaverse omvat alle sociale virtuele werelden + augmented reality lagen op de fysieke realiteit + het internet.

Metaverse: Meta (after) + Universe🌌

A merging of the virtual and physical world. The two worlds influence and control each other. The Metaverse consists of every social Vrtual space + augmented reality layers onto the physical world + the internet.

(English below)


Prop het in je oren mensen, de metaverse is hier en het is ook van ons. ONS ALLEMAAL!

De versmelting van de realiteit en de virtualiteit is er al even met het Internet en nu ook alsmaar meer zichtbaar met technologie die in onze broek en rugzak past. Virtual reality apparaten zorgen ervoor dat we volledig nieuwe ervaringen kunnen beleven in onze woonkamer en Augmented reality filters op onze smartphones kleuren de wereld in met een onvoorstelbare creativiteit.

Deze versmelting brengt heel wat spannend mogelijkheden met zich mee, maar zoals met elke technologie ook nieuwe zorgen en angsten. Hoe gaan we om met onze privacy? Welke waarde heeft geld in een copy/paste wereld. Hoe gaan we om met ons eigen lichaam en zelfexpressie? Tot nu toe werden dit allemaal beslist door mega-bedrijven.

Hiermee omgaan is een enorme uitdaging die we samen als maatschappij moeten ondergaan. Op dit moment is dit nog niet het geval. Zoals in zoveel aspecten is er nog systematische ongelijkheid. Als je geld, macht of privilege hebt kan je de laatste nieuwe apparatuur, apps of ervaringen kopen en bepaal je mee hoe de toekomst er uit ziet.

Maar wij zien de toekomst niet somber. Dankzij het internet kunnen we onze krachten bundelen, we worden onafhankelijker van bedrijven en kennis is makkelijk deelbaar.

Onze Metaverse is open-source, gedreven door de community en beschikbaar voor iedereen.


Met deze mindset organiseren we 5 workshops rond het thema: De Metaverse is van ons!

Tijdens deze workshops willen we tonen wat mogelijk is, de tools geven om er zelf mee aan de slag te gaan en nieuwe inzichten opdoen van anderen.

Stuff it in your ears folks (Dutch expression*), the metaverse is here and it's ours too. ALL OF US!


The fusion of reality and virtuality has been around for some time with the Internet and is now increasingly visible with technology that fits in our pants and backpack. Virtual reality devices ensure that we can experience completely new experiences in our living room and Augmented reality filters on our smartphones color the world with an unimaginable creativity.

This amalgamation brings with it many exciting possibilities, but as with any technology, new concerns and fears. How do we deal with our privacy? What value does money have in a copy / paste world. How do we deal with our own body and self-expression? Until now, these have all been decided by mega companies.Dealing with this is an enormous challenge that we as a society must take up together. At the moment this is not yet the case. As in so many aspects, there is still systematic inequality. If you have money, power or privilege, you can buy the latest equipment, apps or experiences and help determine what the future looks like.

But we don't see the future bleak. Thanks to the internet we can join forces, we become more independent from companies and knowledge is easily shareable. Our Metaverse is open source, community driven and available to everyone. With this mindset we organize 5 workshops on the theme: The Metaverse is ours!

During these workshops we want to show what is possible, provide the tools to get started with it yourself and gain new insights from others.

Meer artikels