Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden zijn er voor verschillende mogelijke samenwerkingen. Ofwel verhuren we een installatie, dat kan ook met extra (organisatorische) diensten ofwel gaat het om opleiding of workshops. Alvast fijn dat u de voorwaarden naleest.

1. Voorafgaand

Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende Algemene Voorwaarden, respectievelijk voor een verhuur, een verkoop of een algemene dienstverlening steeds van toepassing. De huurder, koper of opdrachtgever verklaart ze te kennen en te aanvaarden. Met de aankoop-, huur-, dienstverlenings-, of betalingsvoorwaarden van een medecontractant kan nooit rekening gehouden worden.

2. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

2.1 Prijzen

Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De aan VZW NERDLAB overgemaakte orders zijn slechts bindend na ondertekening of schriftelijke goedkeuring van de offerte door de huurder. De offerte wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW. Alle lasten, taksen, intresten en douanekosten, tegenwoordige, toekomstige of achterstallige, vallen ten laste van de huurder. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.2 Leveringstermijn

De afgesproken leveringstermijnen zijn slechts bindend benaderend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

2.3 Leveringsvoorwaarden

A. Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn door het in ontvangst nemen van het materieel en/of door het overhandigen van de huurwaarborg aan de verhuurder aanvaard door de huurder.

B. Inontvangstname

De inontvangstname van het materieel gebeurt door het ondertekenen van de afleveringsbon.

C. Ondertekening afleveringsbon

De ondertekening van de afleveringsbon door de huurder houdt in dat deze goederen in de perfecte staat heeft ontvangen. VZW NERDLAB veronderstelt dat de ondertekenaar van de afleveringsbon de huurder wettelijk mag verbinden en daartoe door de huurder gevolmachtigd is.

D. Huurwaarborg

De huurwaarborg wordt ten laatste bij de inontvangstname van het materieel door de huurder aan VZW NERDLAB overhandigd. VZW NERDLAB mag de huurwaarborg aanwenden naar eigen keuze om eventuele herstellingskosten te dekken en/of eventuele huurkosten en/of om het even welke andere kosten die ten laste van de huurder zouden vallen volgens de voorwaarden van onderhavige algemene verhuurwaarden te vergoeden.

E. Voorwaarden locatie

De offerte omvat een oplijsting van de voorwaarden waaraan de locatie dient te voldoen. Kosten en/of schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan deze voorwaarden valt integraal ten laste van de huurder. VZW NERDLAB houdt zich het recht voor de overeenkomst op te schorten of de annuleren in geval van niet voldoen aan de locatievoorwaarden zoals omschreven in de offerte, dit alles zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de huurder.

2.4 Vervoerkosten en risico’s

Het materieel kan onder de zorgen van de huurder afgehaald worden of ter plaatse geleverd worden door de VZW NERDLAB. De vervoerkosten en de hiermee verbonden risico’s, zowel bij het afhalen als bij het terugbrengen, zijn steeds ten laste van de huurder. Enkel voor zover voorzien in de offerte staat de VZW NERDLAB in voor de opbouw van het materiaal.

2.5 Staat van het materieel

Het materieel wordt geacht zich bij de levering in perfecte staat te bevinden en moet in perfecte staat terug worden afgeleverd. Alle kosten om het materieel weer in de perfecte staat te brengen zijn steeds ten laste van de huurder. De huurder is niet enkel aansprakelijk voor elke vorm van schade die veroorzaakt wordt aan het materiaal, doch ook voor alle gevolgschade die hieruit voortvloeit.

2.6 Gebruik van het materieel en schade

De huurder zal als een goede huisvader zorg dienen te dragen voor het materieel en zal er steeds over waken dat dit geen gevaar oplevert voor derden. Defecten of schade aan het materieel op de locatie, op de baan en op om het welke andere plaats, zijn steeds ten laste van de huurder. De huurder is verantwoordelijk en dient een verzekering af te sluiten die alle schade aan het materieel, alsook brand, diefstal of schade door een verkeerde behandeling tijdens de huurperiode of het vervoer waarborgt. De huurder is verantwoordelijk voor de schade die dit gehuurde materieel aan derden zou berokkenen.

Bovendien zal hij deze verantwoordelijkheid laten verzekeren. De huurder verklaart uitdrukkelijk de werking van het gehuurde materieel als een professioneel gebruiker te kennen en de in acht te nemen veiligheidszorgen te kennen en te zullen respecteren en het gehuurde materieel door bevoegde en ervaren gebruikers te laten gebruiken. De huurder blijft hiervoor ten allen tijde alleen verantwoordelijk en zal de verhuurder vrijwaren van het om het even welke claim die door het gebruik van het gehuurde goed zou kunnen ontstaan.

2.7 Onderhuur

Het gehuurde materieel mag niet onderverhuurd worden. De huurder is verplicht de plaats te melden waar het materieel zich bevindt om nazicht door het personeel van VZW NERDLAB mogelijk te maken.

2.8 Werking en garantie

Geen enkele schadeloosstelling, voor slechte werking van het materieel t.g.v. defect of enige andere oorzaak, zal door de huurder of door derden kunnen geëist worden. Onze offerte is uitsluitend gesteund op de informatie die wij van de huurder verkregen. Het aanvaarden van de offerte van VZW NERDLAB impliceert het onvoorwaardelijk instemmen door de huurder met het door VZW NERDLAB aangeboden materieel.

2.9 Beëindiging van de huur

VZW NERDLAB heeft het recht na de terug in ontvangsname van het materieel, dit materieel gedurende 3 werkdagen te inspecteren en de eventuele gebreken te herstellen op kosten van de huurder. Deze herstellingskosten worden in mindering gebracht van de door de huurder gestelde waarborgsom.

2.10 Waarborgsom

Tien werkdagen na de terug inontvangstname van het materieel en na inspectie van dit materieel zal de waarborgsom teruggestort worden.

2.11 Verbrekingsvergoeding

De huurder die een overeenkomst tot de verhuur van goederen opzegt vooraleer de uitvoering is begonnen, is aan VZW NERDLAB van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 30% van de waarde van de uit te voeren verhuur. Is echter reeds met de verhuur gestart, dan is ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zonder aanmaning de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

2.12 Schade

De verhuurde goederen blijven conform de wettelijke bepalingen steeds eigendom van VZW NERDLAB. Indien de verhuurde goederen door de huurder worden verkocht, heeft VZW NERDLAB naast de vervangingswaarde van de verkochte goederen recht op een schadevergoeding van 30% van deze vervangingswaarde.

3. Algemene verkoopsvoorwaarden

3.1 Prijzen

Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De aan VZW NERDLAB overgemaakte orders zijn slechts bindend na ondertekening of schriftelijke goedkeuring van de offerte door de koper. De offerte wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW. Alle lasten, taksen, intresten en douanekosten, tegenwoordige, toekomstige of achterstallige, vallen ten laste van de koper. De werkzaamheden starten pas zodra de getekende offerte in het bezit is van VZW NERDLAB. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.2 Eigendomsvoorbehoud

Geleverde of in voorkomend geval, nog te leveren goederen, blijven eigendom van VZW NERDLAB tot na hun volledige betaling.

3.3 Klachten

Alle geleverde goederen en diensten zijn verricht volgens de regels van de kunst. Alle klachten en protesten dienen op straffe van nietigheid op de maatschappelijke zetel van VZW NERDLAB toe te komen binnen de acht dagen na de levering. Zij dienen te geschieden per aangetekend schrijven. Indien een klacht niet tijdig werd aangetekend, worden de leveringen onherroepelijk aanzien als aanvaard en goed uitgevoerd.

Klachten die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking ervan geformuleerd worden.

3.4 Risico’s

Alle goederen reizen volledig en altijd op risico van de koper.

3.5 Leveringstermijn

Leverings- en uitvoeringstermijnen gelden steeds als benaderend en verbinden VZW NERDLAB niet. Te late leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. In geval van overmacht kan VZW NERDLAB opteren de gesloten overeenkomst op te schorten of zelfs te annuleren. Leveringen van goederen of diensten door derden, zelfs mits tussenkomst van VZW NERDLAB, vallen buiten haar aansprakelijkheid.

3.6 Annulering

Bij annulering door de klant van een bestelling of uitvoeringsovereenkomst zal deze een forfaitair bedrag van 30% verschuldigd zijn.

3.7 Ondertekening afleveringsbon

De ondertekening van de afleveringsbon houdt in dat de koper de goederen in perfecte staat heeft ontvangen. VZW NERDLAB veronderstelt dat de ondertekenaar van de afleveringsbon de koper wettelijk mag verbinden en daartoe door deze gevolmachtigd is. In geval van voorbehoud of van weigering van ondertekening van de afleveringsbon zal het materieel als aanvaard beschouwd worden, tenzij de koper binnen de 48 uur, per aangetekend schrijven VZW NERDLAB van de redenen op de hoogte brengt. Deze redenen dienen met bewijzen van staving te zijn vergezeld.

3.8 Waarborg

De waarborg houdt in dat VZW NERDLAB waarborgt dat alle geleverde producten en onderdelen, die hij verkocht heeft vrij zijn van gebreken in materieel en constructie. Deze waarborg beperkt zich tot het gratis herstellen of vervangen door VZW NERDLAB bepaald, van de machine of van onderdelen ervan. De werkuren en de vervoer- en reiskosten zijn niet in de waarborg inbegrepen. Na onderzoek wordt door VZW NERDLAB bepaald of het defect al dan niet te wijten is aan materieel- of constructiefouten. Zijn uit de waarborg gesloten: de stukken, beschadigingen, ongevallen, enz... te wijten aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan verzorging, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van diegenen die zich van het materieel bedienen. De waarborg vervalt eveneens indien de koper het materieel laat herstellen of doet ombouwen door derden. Om de waarborg te kunnen inroepen moet de koper VZW NERDLAB onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de gebreken die hij heeft vastgesteld.

4. Algemene voorwaarden dienstverlening

4.1 Algemeen

De dienstverlening van VZW NERDLAB bestaat onder andere uit het aanbieden en organiseren van workshops, adviesverlening, coaching edm.

4.2 Prijzen

Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De aan VZW NERDLAB overgemaakte orders zijn slechts bindend na ondertekening of schriftelijke goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever. De offerte wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW. Alle lasten, taksen, intresten en douanekosten, tegenwoordige, toekomstige of achterstallige, vallen ten laste van de opdrachtgever. De werkzaamheden starten pas zodra de getekende offerte in het bezit is van VZW NERDLAB. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.3 Intellectuele eigendom

VZW NERDLAB behoudt een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten, op alles wat zij ontwikkelt, voor of tijdens haar opdracht, inclusief op haar systemen, methodologieën, software en haar know-how. VZW NERDLAB zal ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden met betrekking tot al haar verslagen, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten, cursussen van VZW NERDLAB, die door VZW NERDLAB aan de opdrachtgever werden bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in electronische vorm.

4.4 Gebruik van de verslagen, rapporten, adviezen, cursussen en andere documenten

Alle cursussen, verslagen, brieven en andere documenten waarin VZW NERDLAB conclusies, adviezen of andere informatie aan de opdrachtgever in verband met haar diensten overmaakt zijn uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de opdrachtgever en dit voor het doel omschreven in de offerte. VZW NERDLAB zal haar werk niet organiseren of uitvoeren om een derde partij toe te laten zich erop te baseren. De resultaten van de diensten van VZW NERDLAB mogen niet worden overgemaakt aan enige andere persoon of worden gebruikt voor enig ander doel zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van VZW NERDLAB. VZW NERDLAB
zal geen enkele aansprakelijkheid hebben ten aanzien van enige andere derde partij die in het bezit zou komen van de resultaten van de diensten.

4.5 Accommodatie in-company opleidingen en/of workshops

Bij een in-company training, opleiding of workshop verzorgt de opdrachtgever gewoonlijk de accommodatie. Uiteraard kan VZW NERDLAB een geschikte locatie met de gewenste infrastructuur uitzoeken, indien de opdrachtgever dit verkiest. De kosten hiervan vallen ten laste van de opdrachtgever. Voor een optimaal resultaat dient een lokaal door de opdrachtgever ter beschikking gesteld te worden met volgende
accommodatie:

 • Een lokaal dat permanent ter beschikking staat;
 • Een lokaal dat beschikt over toegang tot wifi, watertoevoer en alle nodige stopcontacten en bekabeling tot op de plaats van gebruik, inclusief verdeelstekkers;
 • Een laptop voor elke deelnemer waarop software en hardware kan worden geïnstalleerd en die beschikt over een USB-poort; Tafels en stoelen voor alle deelnemers dewelke reeds werden opgesteld door de opdrachtgever zoals afgesproken in de offerte;
 • Een stimulerende omgeving (d.w.z. geen hinder van lawaai of activiteiten in aanpalende lokalen of gebouwen) die voldoet aan de geldende veiligheidsnormen (d.w.z. aanwezigheid van EHBO-kit, geluidsnormen, edm);
 • Alle bijkomend materiaal zoals overeengekomen in de offerte.
 • Alle schade veroorzaakt door of aan de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde accommodatie, het aldaar aanwezige materiaal, deelnemers of derden blijft ten laste van de opdrachtgever en kan in geen geval verhaald worden op VZW NERDLAB. De opdrachtgever dient desgevallend te voorzien in een afdoende verzekering.

4.6 Annulatieregeling

 • Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden.
 • Bij annulatie van de inschrijving tot 14 dagen voor de aanvang van de dienstverlening is een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de prijs verschuldigd ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving.
 • Bij annulatie van de inschrijving bij minder dan 14 dagen voor de aanvang van de dienstverlening is de volledige prijs verschuldigd ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving.
 • De annulatie is slechts geldig wanneer de opdrachtgever van VZW NERLAB een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt met vermelding van de aanvaarding van de annulatie. Deze annulatiebevestiging betekent in geen geval dat VZW NERDLAB afziet van de schadevergoeding bij annulatie van de dienstverlening.
 • De opdrachtgever betaalt ook alle kosten die door VZW NERDLAB reeds gemaakt werden bij de voorbereiding van de gevraagde dienstverlening ( vb. voorbereidingstijd van de trainer, reservatiekosten van lokalen, ... )

4.7 Verschuiving data

Als de opdrachtgever genoodzaakt is de ingeplande dagen te verschuiven, kan dat onder volgende voorwaarden.

 • Als de vraag tot verschuiving gebeurt in de periode tot 2 weken voor de start van de dienstverlening wordt 25 % van de vergoeding gefactureerd. Het gaat hier om een bijkomende kostenvergoeding bovenop de overeengekomen vergoeding.
 • Als de vraag tot verschuiving gebeurt in de periode van 2 weken voor de start van de dienstverlening, wordt 50% van de vergoeding gefactureerd. Het gaat hier om een bijkomende kostenvergoeding bovenop de overeengekomen vergoeding.
 • De opdrachtgever betaalt alle kosten die door VZW NERDLAB reeds gemaakt werden voor de reservatie van lokalen.
 • De nieuwe datum die wordt afgesproken moet vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum.
 • Er wordt 1 keer een verschuiving toegestaan. In het geval van een tweede verschuiving gelden de voorwaarden van de annulatieregeling.

4.8 Overmacht

In geval van overmacht kan de VZW NERDLAB ervoor opteren om de gesloten overeenkomst op te schorten of te annuleren. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van VZW NERDLAB, die niet te wijten zijn aan de fout van VZW NERDLAB en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens VZW NERDLAB onredelijk dan wel onmogelijk is. In geval van overmacht is VZW NERDLAB niet gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.

4.9 Dienstverlening

VZW NERDLAB gaat een middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door VZW NERDLAB steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet

4.10 Publiciteit

VZW NERDLAB is bevoegd haar dienstverlening aan de opdrachtgever via de media of anderszins aan het publiek of aan derden bekend te maken. De opdrachtgever verleent hiertoe uitdrukkelijk zijn toestemming. De opdrachtgever op zijn beurt zal in communicatie en publiciteit steeds vermelden dat de dienstverlening middels tussenkomst van VZW NERDLAB zal geschieden. Elke inbreuk hierop geeft aanleiding tot onmiddellijke stopzetting van de samenwerking waarbij reeds betaalde sommen niet terugbetaald zullen worden door de VZW NERDLAB.

5. Algemene betalingsvoorwaarden

5.1 Betalingen

Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van VZW NERDLAB voor de vervaldag op de factuur vermeld in de valuta waarin de factuur is opgesteld.

5.2 Nalatigheidsintrest

Facturen die niet betaald werden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag, worden van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsintrest ten belope van 1% per maand.

5.3 Schadevergoeding

Bij niet-betaling van de factuur op de overeengekomen vervaldag, zal bovendien, schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheer- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz...), het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10% van de hoofdsom, met een minimum van 50 euro en onverminderd de intrestkosten. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten
en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit zonder voorafgaandeingebrekestelling (art.1147 en 1162 Burg. Wetboek).

5.4 Opeisbaarheid

Door het niet-betalen van één van de facturen op de vervaldag, of de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van deverbintenissen door de medecontractant, worden alle schuldvorderingen op diezelfde medecontractant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwd worden.

5.5 Betwistingen

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.