Blog

Floating City Manifest

  • ✏️  Dinsdag 11 juli 2023

🌊💭 Dive into the World of FLOATING CITY! 💭🌊

Tijdens onze opmerkelijke reis naar FLOATING CITY stonden onze geesten in vuur en vlam met fascinerende ideeën! We verdiepten ons in de diepe essentie van water, de grenzeloze mogelijkheden van ruimte en de kunst van nomadisch bouwen. 🏗️🌍

Nu nodigen we je uit om ons manifest te verkennen, een bewijs van onze collectieve overpeinzingen en aspiraties. Dompel jezelf onder in de prikkelende concepten en visionaire idealen die onze zoektocht naar een nieuwe stedelijke grens leiden.

Vergezel ons op deze buitengewone onderneming terwijl we de relatie tussen land en water herdefiniëren en de grenzen van de traditionele architectuur verleggen. 🌊🌆✨

Lees ons manifest hier en maak deel uit van het ontvouwende verhaal van FLOATING CITY! 🌊💭

English below

vloeibare architectuur voor de stad van morgen

DIVE

Water als startpunt

De drijvende stad hernieuwt het water als bron van leven

We zouden het vergeten, maar water is een levensbehoefte. Bijna elke stad ter wereld is ontstaan aan een bron of een rivier. En voor Gent is dat niet anders, met haar historisch centrum aan de samenvloeiing van de Leie en de Schelde.

Water lest niet alleen onze voortdurende dorst, maar maakt ook landbouw mogelijk, veeteelt, hygiëne, industrie en transport. Nog los van de pure schoonheid of kalmerende invloed die water kan uitoefenen op haar omgeving.

Floating City hernieuwt dat eeuwenoude pact met het water op zoek naar de stad van morgen.

EXPLORE

Water als vrije ruimte

De drijvende stad moet laten nadenken over de manier van invulling van het water.

De meeste steden in West-Europa kenden een groeispurt tijdens de industriële revolutie en zijn tegenwoordig volgebouwd. Statische gebouwen bezetten het grondgebied, gestructureerd door steeds rechtere straten, lanen en pleinen.

Enkel het water kon aan die stenen bouwwoede ontsnappen. Hoewel rivieren in de recente geschiedenis vaak zwaar vervuilde rioleringen werden, is er de laatste decennia een voorzichtige heropwaardering van waterwegen aan de gang. Ze zijn in veel steden een laatste vrije ruimte.

Floating City gaat niet zozeer op zoek naar een nieuwe invulling van het water, maar vooral naar een andere maniér van invulling. Nadenken over een Stad met het water in plaats van op het water.

CREATE

Water als inspiratie

De drijvende stad is modulair en gaat een dialoog met de natuur in de stad aan

Onze moderne steden zijn oorspronkelijk gebouwd als afscheiding van de natuur. Of als poging die te beheersen. Door terug in direct contact te treden met het water willen we opnieuw verbinding zoeken met de natuur en ze als uitgangspunt nemen voor een nieuwe benadering van architectuur. Water is vloeibaar.

Floating City ontwikkelt een fluide, modulaire architectuur: we vertrekken van eenvoudige elementen die cocreatief samengesteld kunnen worden. Zo ontstaan geen statische gebouwen, maar constructies die zich doorlopend kunnen aanpassen aan hun gebruikers en aan omstandigheden.

EVOLVE

Water als kringloop

De drijvende stad streeft naar een circulair karakter op verschillende niveaus

We bouwen niet zomaar een structuur òp het water, maar als onderdeel van het water. En water werkt in een kringloop. Floating City streeft naar een circulair karakter op verschillende niveaus. We hergebruiken gerecycleerd materiaal.

We bouwen geen permanente maar een tijdelijke structuur. Een architectuur die geen gebied permanent bezet maar cyclisch verschijnt en verdwijnt. Maar bovenal een architectuur die zich (over)geeft aan haar omgeving, zich opent voor heel verschillende gebruikers en invullingen, waardoor haar verschijningsvorm voortdurend weer kan veranderen.

Liquid architecture for the city of tomorrow

DIVE

Water as a starting point

The floating city renews water as source of life

We would forget, but water is a necessity of life. Almost every city in the world originated at a spring or a river. And it's no different for Ghent, with its historic center at the confluence of the Leie and Scheldt rivers. Water not only quenches our constant thirst, but also makes agriculture, animal husbandry, hygiene, industry and transportation possible. Not to mention the sheer beauty or calming influence that water can exert on its environment.

Floating City renews that age-old pact with water in search of the city of tomorrow.

EXPLORE

Water as free space

The floating city should make one think about how to fill the water.

Most cities in Western Europe experienced a growth spurt during the industrial revolution and today are crowded. Static buildings occupied the territory, structured by increasingly straight streets, avenues and squares. Only water could escape this stone building frenzy. Although rivers often became heavily polluted sewers in recent history, there has been a tentative revitalization of waterways in recent decades. They are a last free space in many cities.

Floating City is not so much looking for a new interpretation of the water, but rather a different way of interpretation.

Thinking about a City with the water instead of on the water.

CREATE

Water as inspiration

The floating city is modular and engages in a dialogue with nature in the city

Our modern cities were originally built as separations from nature. Or as an attempt to control it. By getting back in direct contact with water, we want to reconnect with nature and take it as the starting point for a new approach to architecture. Water is fluid.

Floating City develops a fluid, modular architecture: we start from simple elements that can be co-created. This does not create static buildings, but constructions that can continuously adapt to their users and to circumstances.

EVOLVE

Water as a cycle

The floating city strives to be circular on several levels

We do not simply build a structure on top of water, but as part of water. And water works in a cycle. Floating City strives to be circular on several levels. We reuse recycled materials. And we build not a permanent but a temporary structure.

An architecture that does not occupy an area permanently but appears and disappears cyclically. But above all, an architecture that (surrenders) to its surroundings, opens itself up to very different users and interpretations, allowing its appearance to constantly change.

Meer artikels