Dingen Maken

ALL THE SCREEN’S A STAGE - MAKE-A-THON

 • 🗓️  17 februari 2023 tot 19 februari 2023
 • 📍  Kopergietery
 • 🏷️  Openbaar
 • 💶  Gratis
 • 🔗  Facebook

De lockdown noopte vele makers en gezelschappen tot het creëren of uitzenden van digitaal werk. Is dat het theater van de toekomst? Of was het een poging tot een nieuwe vorm van podiumkunsten? Met ‘All the screen is a stage’ onderzoeken we de mogelijkheden en bedenken we nieuwe ideeën over digitaal theater.

Inschrijven

Is ‘Digitaal theater’ een contradictio-in-terminis? Het unieke aan een theaterervaring is het hier en nu, het collectief bewustzijn van speler en toeschouwer, de gedeelde ervaring in een gedeelde ruimte. En toch. De lockdown noopte vele makers en gezelschappen tot het creëren of uitzenden van digitaal werk. Is dat het theater van de toekomst? Of was het een poging tot een nieuwe vorm van podiumkunsten? Met ‘All the screen is a stage’ onderzoeken we de mogelijkheden en bedenken we nieuwe ideeën over digitaal theater.

 • Zijn er bruikbare lessen die we kunnen trekken uit de pandemie?
 • Hoe kunnen we online podiumkunsten op een duurzame manier inzetten?
 • Kunnen we een nieuwe notie van artistieke ruimtelijkheid creëren in een niet-fysieke, online omgeving?

Wat is een Make-a-thon?

Make-a-thon = “making things together”. Op een korte tijd werken we intensief samen en bedenken we nieuwe ideeën met de nadruk op plezier, leren en netwerken. Op het einde van het weekend komen we met concrete ideeën en prototypes hoe we duurzaam digitaal theater kunnen presenteren aan de wereld.

Wanneer?

17 februari

 • 19u - 22u: Inspiratiesessies

18, 19 februari

 • 10u - 19u: leren, spelen, kennismaken, prototypen

19 februari

 • 20u: toonmoment

Online of offline?

Een make-a-thon over digitaal theater vraagt om een online testpubliek. Daarom kunnen participanten zich ook engageren om online beschikbaar te zijn als testpubliek. Tijdens het weekend zullen er vaste momenten zijn waarop zij hun inzichten delen vanop veilige afstand.

FESTIVAL DIGITAL

De make-a-thon van All the Screen’s a Stage vormt het professionele luik van FESTIVAL DIGITAL #4. Tijdens de make-a-thon is ruimte en tijd om beeldende voorstellingen te ontdekken, je te laten inspireren in de gamesexpo en te connecteren met artiesten en techneuten.

De make-a-thon is het einde van een jaarproject. All the Screen's a Stage lanceerde gedurende 3 maanden een programma waarin er 3 artiesten in gesprek gingen over hun ervaringen in digitaal werk. Tijdens deze 1-uur durende creative conversations gingen we dieper in op het bestaan van digitaal theater, wat een technische dramaturgie kan zijn en hoe een inclusief design kan leiden tot een grotere en diverse publieksbetrokkenheid. Kijk hier naar alle creative conversations.

Dit project wordt geleid door digital artists Ilja Van Autreve en Tom Shennan en werd geproduced in een internationale samenwerking tussen Z-arts (Manchester), Young at Art (Belfast), and KOPERGIETERY (Gent) met Four Nations funding.

Wie begeleidt deze makeathon?

Anna Schlooz (zij/haar) is performance kunstenaar en theatermaker. Haar werk bestaat uit multimediale performance en participatieve projecten. Ze maakt veel gebruik van video, beweging, technologie en het lichaam. Daarnaast vertrekt ze vaak vanuit het persoonlijke en zoekt ze naar (abstracte) vertalingen van queerness en intersectioneel feminisme. In haar werk komt theater, (digitale) kunst, activisme en co-creatie samen.

https://annaschlooz.hotglue.me/

(English version)

Is ‘Digital Theatre’ a contradiction in terms? The experience of theatre is rooted in the here and now; the collective consciousness of player and spectator; the shared experience in a shared space. However, the lockdown forced many theatre-makers and companies to create or broadcast digital work leading many to ask if this is the future of theatre? Or was it an attempt at a new form of performing arts? With 'All the Screen’s a Stage’, we aim to explore these possibilities and come up with new ideas about digital theatre.

 • Are there any useful lessons we can learn from the pandemic?
 • How can we use online performing arts in a sustainable way?
 • Can we create a new notion of artistic spatiality in a non-physical, online environment?

What is a Make-a-thon?

Make-a-thon = “making things together”. In a short period of time we work intensively together and come up with new ideas with an emphasis on fun, learning and networking. At the end of the weekend we come up with concrete ideas and prototypes on how we can present sustainable digital theater to the world.

When?

February 17

 • 7pm - 10pm: Inspiration sessions

February 18, 19

 • 10am - 7pm: learning, playing, getting to know, prototyping

February 19

 • 20h: show moment

Online or offline?

A make-a-thon about digital theatre requires an online test audience. Therefore, participants can also commit to being available online as a test audience. During the weekend there will be fixed moments when they share their insights from a safe distance.

FESTIVAL DIGITAL

The make-a-thon of All the Screen's a Stage forms the professional part of FESTIVAL DIGITAL #4. During the make-a-thon there is time to watch shows, be inspired in a games expo and connect with artists and technicians.

The make-a-thon is the end of a year project. All the Screen's a Stage is a monthly programme of free, expert-led conversations on Zoom. During these 1-hour creative conversations, we delved deeper into the existence of digital theater, what a technical dramaturgy can be, and how inclusive design can lead to greater and diverse audience engagement. Watch the conversations here.

This project is led by digital artists Ilja Van Autreve and Tom Shennan and was produced in an international collaboration between Z-arts (Manchester), Young at Art (Belfast), and KOPERGIETERY (Ghent) with Four Nations funding.

Who's guiding this makeathon?

Anna Schlooz (she/her) is a performance artist and theatre maker. Her work mainly consists of multimedia performances and participatory projects. She likes to make use of video, movement, technology and the body. In addition, she often starts from the personal and searches for (abstract) translations of queerness and intersectional feminism. Her work is based on the intersection between theatre, (digital) art, activism and co-creation.

https://annaschlooz.hotglue.me/

Andere projecten